Regulamin zakupów

Regulamin zakupów w firmie Pan Kamieniarz Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego gralen.pl, oraz zamówień składanych przez inne środki komunikacji – email, telefon, wizyty osobiste i inne. przez Pan Kamieniarz Sp. z o.o. 58-150 Rogoźnica ul. Szkolna 6 Regon: 366441261, NIP 884 277 33 85, KRS 0000660936 zwanym dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@pankamieniarz.pl, telefonicznie w dni robocze pod numerem +48 608 486 958 Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://gralen.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz świadczone usługi

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, b. dostęp do poczty elektronicznej, c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. .
 5. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 6. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 7. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 8. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do nie zamieszczenia wypowiedzi, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszając prawa osób trzecich lub Sprzedawcy (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 12. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 13. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, produkowane według specyfikacji  klienta, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium krajów Unii Europejskiej  i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów: a. za pośrednictwem firmy kurierskiej, b. za pośrednictwem operatora pocztowego, c. dostarczone do Paczkomatu, d. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostępna jest wyłącznie dostawa za pośrednictwem operatora pocztowego.
 4. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu Internetowego w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 6. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VI ppkt. 2.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon (tylko przy zakupach stacjonarnych) lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub w walucie . W przypadku Zamówienia złożonego spoza obszaru celnego Unii Europejskiej Klient może ponieść inne, dodatkowe koszty związane z obowiązkiem uiszczenia należności przywozowych przez Klienta.
 2. Klient dokonuje płatności poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi (realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę środków przesłanych przez Klienta. Wysyłka zamówienie dokonana zostanie w ciągu 14 dni (w wyjątkowych przypadkach czas ten może wydłużyć się do 30 dni) po wpłynięciu środków na rachunek bankowy wskazany w informacji przesłanej Klientowi.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 9. Zgodnie z  pkt 3 art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

III. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Pan Kamieniarz Sp. z o.o. 58-150 Rogoźnica ul. szkolna 6 lub biuro@pankamieniarz.pl.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 4. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. W przypadku wyrobów kamiennych wyróżniamy trzy grupy możliwych reklamacji są to, reklamacje ze względu na: właściwości fizyko-chemiczne kamienia, widoczne uszkodzenia, kształt – niezgodność dostarczonych produktów z zamawianymi wymiarami
 9.  Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili dostarczenia go do sprzedawcy lub jeżeli przesłane pismo, zdjęcia i rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Klienta będą wystarczające, wówczas reklamacja zostanie rozpatrzona bez konieczności dostarczenia reklamowanego materiału do sprzedawcy.
 10.  Reklamacji (za wyjątkiem reklamacji na właściwości fizyczne kamienia) podlega wyłącznie towar niewbudowany
 11.  Sprzedawca nie ponosi kosztów demontażu towaru reklamowanego ze względu na widoczne uszkodzenia lub kształt
 12.  Jeżeli przesłane pismo, zdjęcia i rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Klienta będą wystarczające, wówczas reklamacja zostanie rozpatrzona bez konieczności osobistego spotkania się na miejscu budowy
 13.  W przypadku zgłoszenia reklamacji, wszystkie następne dostawy zostają zawieszone do czasu rozpatrzenia tej reklamacji,
 14.  Efektem rozpatrzenia reklamacji może być: odrzucenie reklamacji, jako nieuzasadnionej lub powstałej z winy klienta, uznanie reklamacji jako zasadnej i wymiana towaru reklamowanego, lub przecena reklamowanego towaru do ceny zadowalającej obie strony,Jeżeli sposób załatwienia reklamacji będzie polegał na wymianie towaru to przygotowany do wymiany towar musi być czysty, bez śladów wcześniejszego montaż. Towar powinien być zapakowany w sposób zabezpieczający go podczas transportu powrotnego,
 15.  Jeżeli reklamacja zostanie uznana, wówczas klient ma obowiązek załadowania na transport powrotny towaru. Sprzedawca pokryje ryczałtowo koszty załadunku reklamowanego towaru w wysokości 20,00 za paletę do wagi 1000kg, 100 PLN za załadunek 24 ton towaru w paletach lub workach BB na „TIR-a –naczepę” lub 150,00 za załadowanie kostki luzem na naczepę 26-30 ton na „wywrotkę”, lub proporcjonalnie do wagi zwracanego towaru wg przedstawionego ryczałtu,
 16. Reklamacje ze względu na właściwości fizyczne kamienia można zgłaszać w całym okresie ustalonym w zamówieniu lub umowie
 17.  Reklamacje ze względu na widoczne uszkodzenia
 18. Jeżeli widać, że uszkodzenia powstały w trakcie transportu prawdopodobnie z winy spedycji (np.: popękane opakowania zbiorcze, wywrócony towar) należy zgłosić to w dniu odbioru towaru i spisać protokół z kierowcą przewożącym towar. Jeżeli kierowca odmówi podpisanie protokołu należy przesłać jednostronnie spisany protokół do Sprzedawcy a przedstawiciel Sprzedawcy dokona dalszych ustaleń ze spedytorem. Brak zachowania tego terminu zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za uszkodzenia, ponieważ uniemożliwia to dochodzenie odszkodowania za zniszczenia od spedytora,
 19.  Jeżeli widoczne wady towaru zostaną stwierdzone przez Kupującego podczas rozładunku a z oględzin wynika, że nie powstały one w trakcie transportu, należy poinformować telefonicznie o tym obsługującego handlowca a następnie spisać odpowiednią notatkę i przesłać ją wraz ze zdjęciami poglądowymi w okresie 1-3 dni.  Towarów uszkodzonych nie można wbudowywać pod rygorem utraty gwarancji
 20.  Reklamacje ze względu na kształt – niezgodność dostarczonych produktów z zamawianymi wymiarami – dotyczą one tylko wyrobów, które nie maja widocznych uszkodzeń możliwych do zauważenia przy rozładunku towaru oraz jego magazynowaniu a posiadają niezgodności możliwe do stwierdzenia dopiero bezpośrednio przed montażem (mogą wynikać także z pomyłki przy wysyłce). Reklamacje taką można zgłosić do 30 dni jednak przed zamontowaniem towaru. Wszystkie zastrzeżenia do kształtu i wymiarów dostarczonych towarów muszą być zauważone przez pracowników i zgłaszane przed wbudowaniem. Towary takie należy odłożyć do wymiany i zgłosić reklamację. Odłożone do wymiany/ reklamacji towary z nieodpowiednim kształtem nie mogą zostać wbudowane.
 21. Elementy wykonane z granitu i marmuru są wytworem naturalnym w związku z tym posiadają charakterystyczne dla kamienia naturalnego odcienie, użylenia, przebarwienia, smugi, odchylenia koloru i nie podlega to reklamacji.

IX. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

X. Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa Danych jest Pan Kamieniarz Sp. z o.o. 58-150 Rogoźnica ul. Szkolna 6.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, i ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych pod adresem Biuro@pankamieniarz.pl lub listownie na adres na podany jako adres siedziby firmy.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
1) udzielenia odpowiedzi na pytania lub wnioski przekazane w formularzu kontaktowym,
2) ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,
podstawę do przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1
pkt f) RODO jakim jest obsługa zapytań , wniosków i reklamacji przekazywanych przez formularz
kontaktowy oraz prawo do ochrony przed roszczeniami/obrony praw.

Pani/Pana prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
b) jeśli uzna Pani/Pan że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z rzeczywistością – do ich
sprostowania lub uzupełnienia,
c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego oraz przenoszenia danych osobowych do innego
administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem korzystając ze
wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa
do wniesienia skargi do tego organu)

XI. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.